Deltagande media
LÖRDAG 18 SEPTEMBER 2021
Debatt
2017-09-09

Tal vid möte mot Aurora 17 på Sergels torg, Stockholm, 9/9 2017

Fredsvänner!

Vi drivs allt närmare in i NATO. En majoritet av Sveriges befolkning vill inte att vi ska ansluta oss till NATO, inte heller att vi ska ha ett Värdlandsavtal med NATO. Hälften av riksdagspartierna är mot medlemskap. Flertalet politiska partiers ledningar är dock för ett omfattande och nära samarbete med NATO. Ett samarbete som blir allt mer intimt.

Det grundläggande argumentet för att samarbeta med NATO är det påstådda hotet från Ryssland. Det uttrycks på olika sätt. Ibland att det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön försämrats, ibland att Ryssland är aggressivt, ibland att de tre baltiska länderna är hotade men inte Sverige, ibland att Rysslands agerande på Krim på något vis skulle påverka Sveriges säkerhet, ibland hänvisas till gränskränkningar som ju är väldigt få och ibland påstås Putin satsa på krig för att vinna inrikespolitiskt stöd. Det mesta av detta är ogrundat och utgör ingen grund för oro.

Låt mig först säga att diskussionen i Sverige om hot från Ryssland inte gäller kärnvapen. De två sidorna vet att om någon använder kärnvapen mot den andra kommer det att leda till total katastrof för båda sidor. USA har haft kärnvapen sedan 1945 och Ryssland/Sovjetunionen sedan 1949. USA har använt kärnvapen mot Japan, dvs mot ett land som saknade kärnvapen. Sovjetunionen/Ryssland har aldrig använt kärnvapen i krig. Det påstådda hotet mot Sverige handlar inte om kärnvapen. Därmed inte sagt att det inte är ett problem.

För att förstå hur säkerhetsläget ser ut i vårt närområde måste vi inse att två stora makter står mot varandra, USA/NATO mot Ryssland. Sverige är placerat mellan dessa makters huvudområden. Det kan vi inte drömma bort eller trolla bort. Vi måste förstå vilka vitala intressen de olika länderna har och vi måste ha klart för oss vilka styrkeförhållanden som råder ekonomiskt, politiskt och militärt.

Ryssland har en stor befolkning, men den är rätt liten i relation till landets enorma yta. Landet har mycket naturresurser. Förvisso även industri, men inte i nivå med de största industriländerna. Ett av Rysslands vitala intressen är att land-, sjö- och luftvägar hålls öppna för handel, bl.a. över Östersjön. Ryssland har inte visat tecken på territoriell expansion som syftar till att lägga under sig ekonomiskt betydelsefulla områden.

USA, Tyskland m.fl. Natoländer har stor befolkning och industri, men relativt sett sämre tillgång till naturresurser. De som har behov av expansion finns på Natosidan. USA har krigat för att gynna sina nationella intressen i en omfattning som saknar motstycke i vår tid. Det finns ofta tydliga kopplingar till värdefulla naturresurser i de utsatta länderna.

Det finns även spänningar bland Natoländerna. USA är mer aggressivt och Tyskland vill under nuvarande period ha fred och köpa gas m.m. från Ryssland. USAs strävan att splittra mellan Ryssland och dess europeiska grannar sammanhänger med USAs intresse av att försvaga Kina och BRIKS-samarbetet. Det är således en del av USA strävan efter global dominans.

Natoländerna har ungefär sex gånger så stor folkmängd som Ryssland. Köpkraftsomräknad BNP visar att Natoländernas ekonomiska kapacitet ungefär tio gånger större än Rysslands ekonomiska kapacitet. Sådant har stor betydelse för uthållighet i krig. Rysslands militära kapacitet är betydligt mindre än NATOs.

Det finns ingen förutsättning för Ryssland att expandera militärt - även om landet skulle ha sådana önskemål.

Ett annat av Rysslands vitala intressen är att USA/NATO inte kan placera offensiva vapen nära dess stora befolkningscentra. Det bästa sättet att tillfredsställa det intresset är att Sverige och Finland har en väl fungerande militär kapacitet som är inriktad på försvar mot varje tänkbar fiende. Då skulle Ryssland känna sig lugnare eftersom USA/NATO inte kan utnyttja våra länder för angrepp och motsvarande gäller den andra sidan.

De två stormakterna USA/NATO och Ryssland är inte intresserade av att ockupera Sverige som landyta eller av ekonomiska skäl. Båda sidornas primära intresse ligger i att motparten inte kan utnyttja vårt territorium för angrepp.

Det som nu sker är därför helt fel. Sveriges regering har via Försvarsmakten bjudit in USA och fyra andra Natoländer att öva med avancerade vapen främst på Gotland, i Göteborgs- och Stockholmsområdena. Det ökar inte vår säkerhet. Det bidrar istället till ökad spänning och därmed ökad risk för krig, även om övningen Aurora 17 inte kommer att utlösa något krig. Vi bör se det som ett steg i en långsiktigt dålig politik som ökar risken för krig.

Sverige har rätt att öva försvar på svenskt territorium. Det är däremot fel att bjuda in USA att öva i Sverige. Inget annat land i världen har bombat fler andra länder de senaste decennierna än USA.

När det gäller styrkeförhållandena runt Östersjön väger det över till Rysslands fördel, men redan om Frankrike eller Storbritannien dras in blir det relativt jämt. NATO som helhet är militärt några gånger starkare än Ryssland.

Jag har sammanställt hur många hangarfartyg, stora krigsfartyg, medelstora krigsfartyg, u-båtar, stridsflygplan, attackhelikoptrar, tanks, militära satelliter, militära baser och utplacerade kärnvapen som NATOs 29 länder respektive Ryssland har.

NATO dominerar på alla områden och det är bara för antal tanks och utplacerade kärnvapen som det är relativt jämt. Nato har 14 hangarfartyg. Ryssland har ett, som dessutom är i stort behov av reparation och modernisering. NATO har fem gånger så många stora krigsfartyg, stridsflygplan och attackhelikoptrar som Ryssland.

Ryssland har inget att vinna på att starta ett krig. De politiska och militära ledningarna i Moskva vet hur styrkeförhållandena är och de kommer inte att ta det första steget att starta ett storkrig mot NATO. De är varken okunniga, ointelligenta eller självmordsbenägna.

Ett annat huvudargument mot dem som kritiserar Aurora 17 är att det inte alls är en NATO-övning, som en del personer har påstått. Det är ju formellt korrekt. Det är en militär övning i svensk regi, men med 5 inbjudna Natoländer samt Finland. Det är dessutom så att ett av syftena med Aurora 17 är att testa Värdlandsavtalet som Sverige har slutit med just NATO. Kopplingen till NATO är därför mycket stark.

För att förstå vad som ska testas måste man läsa texten i Värdlandsavtalet. I den första paragrafen definieras ordet styrkor som:

"... alla delar i en Nato-ledd styrka, inklusive all personal, alla djur, allt material ... Termen omfattar även alla fartyg, luftfartyg, fordon, förråd, utrustning och ammunition ..." (paragraf 1.1)

Ordet kärnvapen finns inte i avtalstexten, men i realiteten finns det ingen garanti att sådana vapen inte kan ingå. NATOs strategi, som bygger på avskräckning med kärnvapen, finns inskriven i avtalstexten. USA uppger inte ens på direkt fråga om deras fartyg eller flygplan har kärnvapen. Om NATO bjuds in kommer vi inte att få reda på om de har med sig kärnvapen i sina fartyg eller flygplan - förrän det är för sent.

Det framgår vidare av avtalstexten att svenskt territorium ska kunna användas som bas för krig mot tredje land. Det uppfattar jag som den viktigaste poängen med avtalet. Så här står det i en av syftesparagraferna:


"Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från, värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet." (paragraf 2.1)

Det är inte fråga om Natotrupp under svenskt befäl som ska skydda Sverige mot något hot. Det är fråga om en "Nato-ledd militär verksamhet". Vad är det? Åter till avtalstexten:

"genomförande av ett strategiskt, taktiskt eller administrativt militärt uppdrag"? (paragraf 1.2).

"Strategiskt"måste avse större insatser, dvs krig. Värdlandsavtalet skulle därmed vid sin tillämpning i krigstid göra oss medansvariga i krig och därmed göra oss till ett mål för det land som NATO krigar mot.

Därför är jag mot AURORA 17, som syftar till att testa detta värdlandsavtal. Inte för att svensk militär ska öva på svenskt territorium!

Stoppa Aurora 17! Inget militärt samarbete med NATO! Riv upp Värdlandsavtalet!

Lars Drake

 

Tabell 1. Jämförelse mellan Natoländerna och Rysslands militära utrustning

Referenser och förklaringar finns i denna artikel: http://www.synapze.se/?link=article&key=16758

Vapenslag

NATO 29

Ryssland

Ryssland i procent av NATO 29

Tanks

16074

15398

96

Hangarfartyg

14

1

7

Stora krigsfartyg

121

24

20

Medelstora krigsfartyg

208

61

29

Ubåtar

150

67

45

Stridsflygplan

6328

1337

21

Attackhelikoptrar

3585

677

19

Kärnvapen

7625

7700

101

-          varav utplacerade

2330

1790

77

Militära satelliter

155

74

48

Militära baser utanför egna landet USA resp. Ryssland

>700

<5

<1

 

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.